Artikelbild 01 jun 2016

Projektinformation, juni 2016

Byggstart för det södra kontorshuset, med höga miljöambitioner
Projektet inleds med uppförandet av ett åtta våningar högt kontorshus med glasfasad vid Mörby Centrums södra entré. Samtliga kontorsytor i huset är uthyrda redan innan byggstart och inflyttning planeras till slutet av 2017. Förutom kontorslokaler kommer entréplan att innehålla restaurang och handel.

Vi har också högt ställda miljömål och byggnaden kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM, som ger en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Läs mer om detta här.

Aktuella moment och förändringar vid Södra Torget

  • Busshållplatsen för trafik i nordlig riktning vid Södra Torget har flyttats cirka 50 meter i bussens färdriktning, till andra sidan korsningen Golfvägen/Mörbygårdsvägen.
  • Halva parkeringen kommer att vara avstängd under byggtiden för etablering av bland annat byggbodar.
  • Tunga transporter till och från byggområdet kan komma att påverka framkomligheten.
  • Förhöjda ljudnivåer kan förekomma vid pålning samt vid varningssignaler för sprängning.
  • En byggkran kommer att monteras på torget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt parkeringshus öster om E18
Inför byggandet av ett nytt parkeringshus andra sidan E18 från Mörby Centrum, kommer även trafiken in och ut ifrån det befintliga parkeringshuset att läggas om, med ny infart från Mörbyleden.

Aktuella moment och förändringar i samband med det nya parkeringshuset

  • Nu pågår rivning/sågning av fasaden mot Mörbyleden samt montering av provisoriska in- och utfartsramper i det befintliga parkeringshuset. När ramperna är monterade påbörjas byggandet av ny ramp mot Mörbyleden.
  • Skyltning av trafikomläggningen påbörjas cirka vecka 28. Skyltarna är till en början övertäckta, men täcks av så snart de nya ramperna är färdiga.
  • När ramperna är färdiga, cirka vecka 28, påbörjas också byggandet av det nya parkeringshuset.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vänliga hälsningar

Håkan Larsson, centrumchef, 08-573 656 70
Dan Jenefors, projektledare Projektbyrån, 072-204 49 65
Thomas Sjöström, arbetsledare södra kontorshuset,
JM Entreprenad, 073-432 68 02

Du kan också skicka frågor eller anmäla dig till
informationsbrevet på dc@skandiafastigheter.se.